Darmowa dostawa za zamówienie powyżej 299 zł!

Szukaj

Regulamin Newsletter

Regulamin Newsletter NomadicLife.pl

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin Newsletter NomadicLife.pl, zwanym dalej „Regulaminem Newsletter”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez operatora usługi Newsletter, którym jest Sprzedający.

Sprzedającym jest firma Nomadic Life Tomasz Tyniec z siedzibą w Warszawie (02-454), ul. Szczęsna 9/21, , posiadająca NIP 951-198-3014, adres e-mail: kontakt@nomadiclife.pl.

Regulamin Newsletter stanowi integralną część Regulaminu Nomadiclife.pl. Definicje określone w Regulaminie NomadicLife.pl znajdują odpowiednie zastosowanie w niniejszym Regulaminie Newsletter, chyba że co innego wynika z Regulaminu Newsletter.

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci internet, prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas zapisu do korzystania z usługi Newsletter, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

Usługa Newsletter

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedającego na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji, konkursów, nowościach) sklepu internetowego NomadicLife.pl, a także wydarzeń związanych z promocją Produktów.

Użytkownik w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter ze Sprzedającym i otrzymywania wiadomości, o mowa w niniejszym regulaminie Newsletter, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail) w formularzu rejestracyjnym dotyczącym zapisania się do korzystania z usługi Newsletter, dostępnym na stronach sklepu internetowego NomadicLife.pl.

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

Korzystanie z usługi Newsletter

Usługa Newsletter jest bezpłatna. 

Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i w formularzu rejestracyjnym dotyczącym zapisania się do korzystania z usługi Newsletter, dostępnym na stronach sklepu internetowego NomadicLife.pl, podała swój adres e-mail, a następnie kliknęła przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Sprzedającego oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

Wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Sprzedającego stanowić może naruszenie prawa.

Sprzedający w ramach usług Newsletter zastrzega sobie prawo:

• wysyłania reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną do użytkownika,

• czasowego wyłączania usługi Newsletter, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),

• zaprzestania świadczenia usługi Newsletter na rzecz konkretnego użytkownika, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi Newsletter przez innych użytkowników bądź dopuszcza się do działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy Regulamin Newsletter.

 

Umowa

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

Użytkownik korzystający z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail Sprzedającego kontakt@nomadiclife.pl, pocztą na adres Sprzedającego albo poprzez wypisanie z usługi Newsletter przez kliknięcie linku zawartego w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w związku z realizacją usługi Newsletter.

Sprzedający może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu użytkowników korzystających z usługi Newsletter, na podane przez nich adresy email.

Sprzedający ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez użytkownika.

Dane osobowe

Sprzedający jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z usługi Newsletter.

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Polityką prywatności i plików cookie.

Priorytetem Sprzedającego jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

 

Pozostałe postanowienia

Użytkownik może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku jeżeli działania Sprzedającego przewidziane w niniejszym Regulaminie Newsletter są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami.

Reklamację można złożyć w dowolnej formie, w tym formie elektronicznej na adres kontakt@nomadiclife.pl lub w formie listu poleconego na adres Sprzedającego.

Postepowanie reklamacyjne określone zostało w artykule 7 Regulaminu sklepu internetowego NomadicLife.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Newsletter stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego NomadicLife.pl oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.